Cestovanie v EU po novom
Najdôležitejšie zmeny, ktoré do premiestňovania spoločenských zvierat prinieslo od 29.12.2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003.

Nekomerčné premiestňovanie je premiestňovanie cez hranice štátu, ktorého cieľom nie je predaj spoločenského zvieraťa ani zmena jeho vlastníctva v zahraničí. Ak sa zmení vlastník v zahraničí (predaj, darovanie), musí spoločenské zvieratá spĺňať veterinárne požiadavky ustanovené pre obchodovanie. 
Spoločenské zviera je pes, mačka alebo fretka.
Vlastník je fyzická osoba uvedená v pase, ktorá sprevádza spoločenské zviera pri premiestňovaní. Ak spoločenské zviera sprevádza iná osoba ako vlastník, musí byť na toto vlastníkom písomne oprávnená.

Podmienky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

Spoločenské zvieratá musia spĺňať tieto podmienky:
a) sú označené (čip, alebo zreteľne čitateľné tetovanie preukázateľne vykonané pred 3.7.2011)
b) podstúpili vakcináciu proti besnote
c) podstúpili iné zdravotné opatrenia, ak to štát transportu alebo vstupu vyžaduje
d) bol im vydaný riadne vyplneným a registrovaný pas spoločenského zvieraťa

Vakcína proti besnote je pre účely premiestňovania platná iba ak:

a) ju vykonal veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat
b) v čase vakcinácie malo spoločenské zviera vek aspoň dvanásť (12) týždňov
c) dátum vakcinácie nie je skorší ako dátum označenie zvieraťa (začipovania)
d) primovakcinácia je platná až vytvorením ochrannej imunity čo nemôže byť menej ako21 dní od vakcinácie
e) revakcinácia je platná odo dňa vykonania vakcinácie
f) revakcinácia sa musí považovať za primovakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie
f) doba platnosti vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, tak ako ju uvádza výrobca vakcíny

Dobu vykonania a platnosti vakcinácie (začiatok a koniec) uvádza poverený veterinárny lekár v pase.

Výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat

Členské štáty môžu povoliť na nekomerčné premiestňovanie na svoje územie z iného členského štátu spoločenské zvieratá bez platnej vakcinácie proti besnote, ktoré
a) majú menej ako 12 týždňov a neboli očkované proti besnote, alebo
b) sú vo veku 12 až 16 týždňov a boli očkované proti besnote, ale ešte od vakcinácie ešte neubehlo 21 dní
a súčasne
a) vlastník alebo oprávnená osoba poskytne podpísané vyhlásenie, že dané spoločenské zvieratá neprišli od svojho narodenia až do času nekomerčného premiestňovania do žiadneho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu, alebo
b) dané spoločenské zvieratá sprevádza ich matka, od ktorej sú stále závislé a z identifikačného dokladu ich matky vyplýva, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňala požiadavky na platnosť

Do dnešného dňa túto výnimku nepovolil žiadny členský štát EU.

Maximálny počet spoločenských zvierat

Maximálny počet spoločenských zvierat, ktoré môžu sprevádzať vlastníka alebo oprávnenú osobu pri jednom nekomerčnom premiestnení, nesmie byť vyšší ako päť.

Viac ako 5 spoločenských zvierat môže byť, ak:
a) ide o nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat s cieľom účasti na súťažiach, výstavách alebo športových podujatiach či na tréningoch na takéto podujatia,
b) vlastník alebo oprávnená osoba predloží písomný doklad potvrdzujúci, že spoločenské zvieratá sú prihlásené na účasť na podujatí uvedenom alebo zaregistrované v združení, ktoré takéto podujatia organizuje,
c) tieto spoločenské zvieratá majú viac ako šesť mesiacov.

Ak sa prekročí maximálny počet spoločenských zvierat a nie sú splnené podmienky uvedenej výnimky, musia tieto spoločenské zvieratá spĺňať veterinárne požiadavky ustanovené pre obchodovanie.

Vydanie a vyplnenie identifikačného dokladu - petpasu

Identifikačný doklad vydáva iba veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat po tom, čo:
a) preveril, či je spoločenské zviera označené
b) riadne vyplnil všetky príslušné rubriky v identifikačnom doklade
c) vlastník podpísal identifikačný doklad

Veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat je povinný zaregistrovať vydanie pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat najneskôr do 24 hodín od jeho vydania.

zdroj: www.kvlsr.sk

Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949
klinika@sibra.sk
  • Po-Pi9:00 - 19:00
  • So10:00 - 12:00
  • Ne17:00 - 19:00
  • Sviatky  17:00 - 19:00
sibra © 2021 | English